• PON - PT 9:00 - 17:00
 • 780145205

Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU POJAZDÓW QC SP. Z O.O.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez „QC ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 5,  59-220 Legnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000648176, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego zwaną w dalszej części Regulaminu „Wynajmującym”.
 2. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów samochodowych zawieranych przez „QC” Spółka z o.o.
 3. Ilekroć w Umowie lub Regulaminie jest mowa o:
  a) Najemcy – oznacza to drugą stronę Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym;
  b) Użytkowniku – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną upoważnioną przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu samochodowego lub osobę, której Najemca aktycznie powierzył prowadzenie samochodu;
  c) Umowie Najmu – oznacza to umowę, którą zawiera Wynajmujący z Najemcą i której przedmiotem jest najem pojazdu samochodowego;
  d) Samochodzie lub Pojeździe – oznacza to przedmiot umowy najmu zawieranej przez Wynajmującego z Najemcą;
  e) Cenniku – oznacza to Cennik stanowiący integralną część Regulaminu, określający wysokość opłat i kar umownych płatnych na podstawie Umowy Najmu i Regulaminu;
  f) Ubezpieczycielu – oznacza to podmiot zajmujący się działalnością ubezpieczeniową, zlecający najem Pojazdu na podstawie usługi „assistance”;
 4. W razie sprzeczności postanowień Umowy Najmu z postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Umowy Najmu.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik.

NAJEMCA

 1. Najemcą i Użytkownikiem Samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika warunków określonych niniejszym punktem Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania Umowy Najmu w trybie natychmiastowym.
 2. Użytkownikiem może być tylko Najemca i osoba upoważniona pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia Samochodu.
 3. Najemcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umowy zawartej na odległość i wynajmu opłaconego z góry, jednak nie później niż 24h przed planowaną datą i godziną rozpoczęcia wynajmu. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

UMOWA NAJMU

9.Nawiązanie stosunku najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i Wynajmującego umowy. W razie zawarcia Umowy Najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich Najemców na podstawie Umowy Najmu jest solidarna.

 1. Bieg terminu obowiązywania Umowy Najmu rozpoczyna się z dniem określonym w Umowie Najmu i kończy z dniem faktycznego zwrotu Pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień o bezumownym korzystaniu z Pojazdu.
 2. Wydanie i zwrot Pojazdu Najemcy przez Wynajmującego potwierdza Najemca i Wynajmujący w Umowie Najmu, w części dotyczącej wydania i zwrotu Pojazdu.
 3. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe tylko za uprzednią zgodą Wynajmującego oraz pod warunkiem zgłoszenia zamiaru przedłużenia na co najmniej 12 godzin przed zakończeniem obowiązywania Umowy Najmu. W przypadku przedłużenia okresu najmu, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.
 4. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.

CZYNSZ NAJMU

 1. Za korzystanie z Samochodu naliczany jest czynsz najmu według stawki określonej za dobę lub za godzinę. Opóźnienie w zwrocie Samochodu powoduje naliczenie czynszu za kolejną dobę, chyba że nie przekracza ono jednej godziny w przypadku wynajmu na doby. W przypadku wynajmu na godziny naliczana jest kolejna stawka po przekroczeniu 10 minut ponad czas wynajmu.
 2. Czynsz naliczany jest z góry.
 3. Wszelkie należności za najem pojazdu Wynajmujący zobowiązany jest uiszczać na rzecz Wynajmującego online poprzez formularz płatności na stronie https://wypozyczalnialegnica.pl, na rachunek bankowy Wynajmującego bądź gotówkowo w siedzibie Wynajmującego. Brak terminowej zapłaty czynszu najmu skutkuje rozwiązaniem Umowy Najmu przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym oraz koniecznością zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także innych opłat przewidzianych w regulaminie w związku z brakiem zwrotu Pojazdu z terminie.
 4. Najemca zobowiązuje się pokryć kwotę podatku VAT wynikającą z faktury.
 5. W sytuacji gdy Ubezpieczyciel nie uzna swojej odpowiedzialności i odmówi zapłaty, koszty najmu obciążać będą Najemcę.
 6. Kaucja pobrana przez Wynajmującego przy zawarciu umowy zabezpiecza ewentualne roszczenia Wynajmującego z tytułu naprawienia szkody oraz kosztów wynikających z Regulaminu i Cennika.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca otrzymuje Samochód czysty, sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się używać go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami (klient otrzymuje dokumenty tylko w przypadku wyjazdu za granicę)  oraz całym wyposażeniem Samochodu.
 2. Najemca został poinformowany o konieczności umytego i posprzątanego samochodu, w przeciwnym razie wynajmujący naliczy karę umowną zgodną z Regulaminem.
 3. Najemca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o wszelkich zasadach korzystania z pojazdu, w tym o sposobie postępowania w razie wypadku, kolizji drogowej, innego zdarzenia drogowego, awarii lub kradzieży Pojazdu.
 4. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i Umowy Najmu, oraz zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach, a także odpowiada za wyrządzone przez niego szkody.
 5. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do korzystania z Samochodu w sposób określony w Umowie Najmu oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
  a) zamykania Samochodu oraz zabezpieczenia poza Samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy każdorazowym wyjściu z Samochodu,
  b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli Samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł.
  c) stosowania w Samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
  d) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów, tytoniu, oraz papierosów elektronicznych i wszystkich innych produktów wytwarzających dym i substancje zapachowe
  e) mycia samochodu tylko i wyłącznie na myjni ręcznej lub samoobsługowej każdorazowo przedstawiać Wynajmującemu rachunek / paragon / fakturę za usługę mycia – UWAGA: obowiązuje całkowity zakaz mycia samochodu na myjni automatycznej, złamanie zakazu skutkuje naliczeniem kary w kwocie 615 zł brutto
 6. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie wykonania Umowy Najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.
 7. W czasie korzystania z samochodu Najemca lub Użytkownik zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód osobisty, inne wymagane, dokument potwierdzający najem Samochodu).
 8. Przemieszczenie Samochodu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne tylko za zgodą Wynajmującego, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. W razie przemieszczenia Samochodu poza granice Rzeczypospolitej Polski, bez zgody Wynajmującego, Najemcę zapłaci Wynajmującemu karę umowną zgodnie z Cennikiem. Bezwzględny zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Albania, Czarnogóra, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Węgry.
 9. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z Samochodu podczas trwania Umowy Najmu jest obowiązkiem Najemcy. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które to Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.
 10. Najemca zobowiązany jest zwrócić Samochód z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku zwrotu Samochodu z mniejszą ilością paliwa Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę zgodnie z Cennikiem.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU

 1. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.
 2. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności Samochodu i dokonywania bez zgody Wynajmującego przeróbek i zmian w Samochodzie.
 3. W przypadku naruszenia postanowień pkt 28 i 29 Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną określoną w Cenniku. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący może domagać się od Najemcy zapłaty odszkodowania z tytułu przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.
 4. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od Samochodu oraz dokumentów Samochodu osobom nieuprawnionym.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontrolowania Najemcy w zakresie przestrzegania zasad korzystania z Samochodu, a Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu Samochód w celu przeprowadzenia kontroli.

PRZEGLĄDY, AWARIE, USZKODZENIA

 1. W razie awarii lub niesprawności Samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego.
 2. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu zgodnie z Cennikiem. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wynajmującego, a jeśli tak zdecyduje Wynajmujący – także Policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności niezwłocznie dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od samochodu Wynajmującemu – nie później niż 48h od zdarzenia. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia Samochodu, czy wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

ZWROT SAMOCHODU

 1. Najemca, po zakończeniu Umowy Najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w czasie ustalonym w Umowie Najmu, w oddziale w którym nastąpiło jego wydane. W przypadku zwrotu Samochodu poza oddziałem, w którym nastąpiło jego wydanie Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem. Niezależnie od opłaty Wynajmujący może domagać się od Najemcy zwrotu kosztów związanych ze zwrotem Samochodu w innym miejscu, w tym zwrotu kosztów jego przywiezienia do oddziału, w którym nastąpiło wydanie w wysokości określnej Cennikiem.
 2. W przypadku niezwrócenia Samochodu w terminie określonym w Umowie Najmu Najemca jest zobowiązany do zapłaty za bezumowne korzystanie za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania zgodnie z Cennikiem.
 3. Opłata za bezumowne korzystanie z Samochodu należna będzie także w przypadku gdy Najemca nie dokona terminowego zwrotu Samochodu z przyczyn takich jak:
  a) utrata albo zniszczenie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;
  b) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;
  c) unieruchomienie wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
  d) szkody parkingowe i akty wandalizmu, uniemożliwiające korzystanie z samochodu,
  e) przebicie opony.
 4. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru Samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. Niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego i wysokości otrzymanego odszkodowania Najemca jest zobowiązany – w razie zdarzenia powodującego szkodę w pojeździe – zapłacić Wynajmującemu „opłatę w związku ze zdarzeniem” wg stawki określonej w Cenniku. Niezależnie od tej opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Wynajmujący w szczególności zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a) braków w wyposażeniu Samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania Samochodu oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
  b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
  c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia;
  d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
  e) odszkodowania za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera Pojazdu.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia Samochodu oraz utraty dokumentów.
 4. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.
 5. Najemca odpowiada za wszelkie szkody w Pojeździe powstałe w czasie korzystania z niego, co nie wyłącza innych roszczeń Wynajmującego przysługujących mu na podstawie niniejszego Regulaminu lub Umowy Najmu. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody w Pojeździe:
  a) powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających i farmakologicznych lub bez ważnego prawa jazdy;
  b) powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  c) jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku bądź w przypadku, gdy osobą kierującą Pojazdem jest osoba nieupoważniona przez Wynajmującego;
  d) w przypadku niewskazania przez Użytkownika sprawcy;
  e) w przypadku gdy niemożliwe jest zaspokojenie roszczeń Wynajmującego z polisy OC sprawcy.
 6. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w wyniku kradzieży Samochodu w sytuacji, gdy nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego Samochodu oraz w przypadku gdy w Samochodzie nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane urządzenia antykradzieżowe.
 7. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w wyniku kradzieży Samochodu lub jego uszkodzenia jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie Umowy Najmu, w tym za wady Pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje Najemca może składać także poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: kontakt@wypozyczalnialegnica.pl  Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia, a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.
 3. Załącznik nr 1 do REGULAMINU – CENNIK
 4. . ZDARZENIE OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM, KARY UMOWNE
 • Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 1000 zł
 • Brak lub zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka – 500 zł
 • Brak lub zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka -1000 zł
 • Brak kołpaka oryginalnego -120 zł/szt.
 • Zwrot nieumytego samochodu – 100 zł jednorazowo
 • Brak dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) – 500 zł
 • Uzupełnienie brakującego paliwa Koszt paliwa – koszt zakupu + 35%
 • Demontaż lub brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 35%
 • Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 3000 zł
 • Palenie tytoniu w samochodzie – 1000 zł
 • Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 1000 zł
 • Przewożenie ładunku o masie przekraczającej ładowność pojazd, holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 1000 zł
 • Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania Pojazdem – 1000 zł
 • Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP – 1000 zł za każdorazowe opuszczenie terenu Polski .
 • Zwłoka w zwrocie samochodu -trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
 • Opłata administracyjna za każdorazową odpowiedź na Wezwanie Organów Ścigania o wskazanie Użytkownika pojazdu – 100zł
 • Zryczałtowany koszt każdorazowego wystosowania do Najemcy przesądowego wezwania do dobrowolnej zapłaty należności z umowy najmu/noty obciążeniowej – 100 zł
 • Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych wyposażenia. Koszt usługi lub części +35%
 • Opłata administracyjne za każdą szkodę na pojeździe QC  Sp. z o.o. powstałą w trakcie najmu zależna jest od kategorii pojazdu:
 • w klasie A i B- 1500zł
 • w klasie – C – 2000zł.
 • w klasie – D  – 2500zł
 • w klasie E – 3500zł
 • w klasie – L –  4000zł
 • a klasie – VAN   3500zł
 • w innej klasie niż wymienionej powyżej – 3500zł
 1. . Opłata administracyjne za każdą szkodę zgłoszoną z polisy OC pojazdu QC Sp. z o.o. powstałą w trakcie najmu z winy użytkownika – 2000 PLN
 2. Opłata administracyjna za niezwłoczne (nie później niż 12h od wystąpienia) nie poinformowanie QC Sp. z o.o. o zaistnieniu Szkody na pojeździe lub spowodowanie Szkody – 1000zł.
 3. Odbiór pojazdu z miejsca innego niż siedziba QC  Sp. z o.o. lub oddziału – 3zl/km licząc w obie  strony.
 4. Na każdy wynajem z każdej klasy samochodów nałożony jest limit kilometrów w wysokości 200 km / doba a w przypadku wynajmu godzinowego jest to 15 km / godzina. Opłata za każdy kilometr jest naliczana odpowiednio w wysokości 0,70 zł za każdy kilometr ponad limit

 

W przypadku konieczności anulowania rezerwacji prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które znajdą Państwo TUTAJ

 

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka. Wszystkie informacje na temat zakresu przetwarzania danych znajdziesz w menu Polityka Prywatności
W obecnym biurze nie ma wybranej klasy samochodów. Wybierz inną klasę!