• PON - PT 9:00 - 17:00
  • 780145205

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).

W związku z realizacją Przepisów RODO, QC Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy  przy ulicy Żwirki i Wigury 47/1A (zwany dalej QC) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

Administratorem Danych Osobowych jest QC (zwany dalej „Administrator DO”). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@qcgroup.com.pl lub pisemnie na adres: QC Sp. z o.o. z ul. Żwirki i Wigury 47/1A, 59-220 Legnica z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. QC przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:

i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych QC;

ii. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

iii. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych oraz badania satysfakcji klienta ze świadczonych usług,

iv. zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,

v. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

vi. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,

vii. rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez QC.

2. Ponadto, QC może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:

a) analiz preferencji i zainteresowań klienta lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora DO. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator DO może:

i. dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

ii. zaproponować spersonalizowaną ofertę;

b) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów QC,

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z QC, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

3. Marketing, o którym mowa w pkt b) – c) powyżej może być realizowany przez QC za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:

a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

    • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
    • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących QC
    • dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych QC na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:

a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe; b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: i. prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), ii. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO

d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ii. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, iii. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv. dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, v. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;

f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez QC naruszają Przepisy RODO;

g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,

b) podmioty wspierające QC w jego procesach biznesowych, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz QC (tzw. procesorzy QC) uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności w tym: agenci, agencje reklamowe, sponsorzy i inne podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

c) podmioty powiązane z QC w ramach grupy kapitałowej QC, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;

d) podmioty realizujące usługi telekomunikacyjne;

e) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie

f) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;

g) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;

h) podmioty realizujące usługi przewozowe;

i) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów; j) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;

k) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

l) podmioty archiwizujące dokumenty;

m) podmioty zajmujące się badaniami opinii klientów;

n) podmioty świadczące na rzecz QC usługi techniczne, w tym: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych oraz udostępniające dla QC narzędzia teleinformatyczne;

o) podmioty świadczące na rzecz QC usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.

p) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z QC umowy.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka. Wszystkie informacje na temat zakresu przetwarzania danych znajdziesz w menu Polityka Prywatności
W obecnym biurze nie ma wybranej klasy samochodów. Wybierz inną klasę!